Efter att du fått beslutet

Om nämndens beslut

Beslutets innehåll

När nämnden beslutar i ett ärende tar den hänsyn till allt som lämnats in i ärendet. I beslutet redovisas en sammanfattning av vad parterna sagt. Nämndens beslut är en rekommendation om hur nämnden anser att tvisten bör lösas. Ingen kan tvinga företaget att följa rekommendationen.

Någon utförligare motivering än den som framgår av beslutet lämnas aldrig i efterhand – varken av ordföranden, föredraganden eller någon annan. 

ARN:s beslut kan inte överklagas
Nämndens beslut kan inte överklagas vare sig nämnden godtagit, avslagit eller avvisat konsumentens krav. Om konsumenten inte är nöjd med nämndens beslut eller om företaget inte har följt nämndens rekommendation kan konsumenten ansöka om att få tvisten prövad i domstol, se www.domstol.se

Innan du går till domstol kan det vara bra att rådfråga någon. Som konsument kan du få gratis rådgivning hos den kommunala konsumentrådgivningen.

Sök efter konsumentvägledare på Konsumentverkets webb (öppnas i nytt fönster)

Du kan också vända sig till en advokat eller en jurist. På vissa platser i landet finns möjlighet att kostnadsfritt få samtala med en advokat under 15 minuter för en kort genomgång av de problem man har.

Information om advokatrådgivning på Advokatsamfundets webb (öppnas i nytt fönster) 

När konsumenten fått rätt

De flesta företag följer nämndens beslut. Har företaget inte erbjudit sig att följa rekommendationen inom två veckor bör konsumenten kontakta företaget. 

När ärendet har avvisats

Ibland kan nämnden inte pröva ärendet. Det kan bero på att anmälan kommit in för sent eller att nämnden anser att vittnen eller parter bör höras, vilket inte är möjligt hos nämnden. 

Uppföljning av beslutet

Om konsumenten fått helt eller delvis rätt gör nämnden en uppföljning. En fråga skickas till konsumenten, som har en månad på sig att berätta om företaget har följt nämndens rekommendation. Svarar konsumenten att företaget inte följt rekommendationen skickas en fråga till företaget, som får två veckor på sig att svara. 

Resultatet från uppföljningarna redovisas halvårsvis på www.arn.se. Nämnden publicerar inte några så kallade svarta listor med namn på företag som inte följt nämndens rekommendationer. Det gör däremot massmedierna. 

Om nämnden gjort något allvarligt fel
I sällsynta fall händer det att nämnden har missat att ta ställning till ett krav, tillämpat fel lag eller gjort något annat allvarligt fel. Om ett beslut skulle vara uppenbart oriktigt på grund av ett sådant misstag kan omprövning begäras. En begäran om omprövning ska skickas med mejl eller brev och ha kommit in till nämnden inom fyra veckor (28 dagar) från beslutsdagen.