Information om lagar & regler

Här listar vi ett antal webbplatser med information om lagar och regler på konsumentområdet. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatserna.

Konsumentverkets webbplats

Här hittar du Konsumentverkets redovisning av konsumentens rättigheter i olika situationer.

Länk till Konsumentverkets konsumenträttsinformation (öppnas i nytt fönster)

Här hittar du Konsumentverkets information till företag.

Länk till Konsumentverkets information till företag (öppnas i nytt fönster)

Domstolsverkets rättsinformation

Här hittar du vägledande avgöranden från Högsta domstolen, hovrätterna, Miljööverdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten samt föreskrifter, remissyttranden och handböcker från Domstolsverket.

Länk till Domstolsverkets rättsinformation (öppnas i nytt fönster)

Lagrummet

Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material.

Länk till Lagrummet (öppnas i nytt fönster)

Pointlex

Juridisk informationstjänst med de senaste juridiska nyheterna, aktuella rättsfallsanalyser samt avgöranden från HD, RegR, MD och AD med originaldomar i pdf, kungörelser ur Post- och Inrikes Tidningar, bolagsinformation, lagar och förarbeten m.m (Betaltjänst)

Riksdagens webbplats

Riksdagens webbplats med författningar i fulltext.

Länk till Riksdagens webbplats (öppna i nytt fönster)

Rättsbanken

Rättsbanken innehåller juridiska nyheter, domstolspraxis, författningar, riksdagstryck, myndighetspraxis, litteratur och europarätt. (Betaltjänst)

UfR och danska lagar

Ugeskrift for Retsvaesen online innehåller alla domar som offentliggjorts i tidskriften UfR sedan 1950. Danmarks love omfattar gällande lag i Danmark och en nyhetsservice som ger tillgång till danska lagförarbeten i fulltext för de senaste sex månaderna. (Betaltjänst)

Lovdata

De norska rättskällorna i fulltext, de fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m. Har både gratissidor och betaltjänster.

Länk till Lovdata (öppnas i nytt fönster)

Finlex

Finlex har en databas som omfattar lagstiftning, praxis m.m. Stora delar av materialet finns på svenska och det går även att söka på svenska.

Länk till Finlex (öppnas i nytt fönster)

EG-domstolen

Rättspraxis och kommentarer till domstolens domar. Svensk version.

Länk till EG-domstolen (öppnas i nytt fönster)

EURlex

På EUR-Lex hittar du EU-lagstiftning och andra offentliga dokument. 

Länk till EURlex (öppnas i nytt fönster)

Vägledande & vanliga beslut

Illustration som visar ett sammanträde.

Nämnden avgör varje år en stor mängd ärenden. För att ge vägledning publicerar vi ärenden som är principiellt intressanta (vägledande beslut) och vanliga fall som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande.

Läs referat och vanliga fall

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Hur du anmäler

Anmäler gör du enklast via våra formulär som du hittar på sidan Anmäl. Innan du fyller i anmälan är det bra att förbereda och strukturera allt bevismaterial som du vill skicka in med anmälan. Det är också viktigt att tänka igenom hur du ska beskriva din tvist och dina krav.

Hur du anmäler