Vägledande beslut

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden. Här på sidan publicerar vi de senaste vägledande besluten. I vår databas kan du läsa alla vägledande beslut.

Sök i databasen över vägledande beslut


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ”likvärdigt transportmedel”.

2016-13646


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ”likvärdigt transportmedel”.

2016-13013


Elektronik, vägledande beslut 2017-10-02

I en bredbandsleverantörs allmänna villkor fanns en ansvarsbegränsning som innebar att leverantören inte ansvarade för skada om företaget inte hade agerat vårdslöst. En sådan ansvarsbegränsning ansågs inte oskälig gentemot konsumenten (36 § avtalslagen).

2017-06153


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Fråga om ersättning enligt artikel 19 i Montrealkonventionen för förstörd semester (NJA 2016 s. 900).

2016-13303


Resor, vägledande beslut 2017-10-09

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Det är flygpassageraren som har bevisbördan för förseningens längd. Det är dock tillräckligt att passageraren gör sannolikt att förseningen uppgår till den längd som påstås för att beviskravet ska anses uppfyllt.

2016-07797


Resor, vägledande beslut 2017-05-29

Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Förseningen berodde på en extraordinär omständighet. Fråga om flygbolaget haft tillräckligt stora tidsmarginaler för att hantera eventuellt uppkomna sidoeffekter och på så sätt kunde anses ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika omständigheten och dess konsekvenser. (EU-domstolens dom i mål C-294/10.)

2017-00894


Allmänna, vägledande beslut 2017-06-14

En konsument har beställt en vara från näringsidkarens hemsida och fått en beställningsbekräftelse. Näringsidkaren har därefter annullerat beställningen. Fråga om bindande avtal har uppstått mellan parterna.

2016-09392


Försäkring, vägledande beslut 2017-05-18

För att försäkringstagaren ska ha rätt till ersättning ur livförsäkring för häst krävs enligt villkoren att hästen enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt har förlorat sin användbarhet. Försäkringsbolaget har enligt villkoren rätt att anvisa veterinär. Förbehållet om bolagets rätt att anvisa veterinär innebär dock inte att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren låter hästen undersökas av en icke anvisad veterinär.

2017-00493


Allmänna, vägledande beslut 2017-05-18

Näringsidkaren har inte bevisat att konsumenten fått en påminnelse om automatisk förlängning av ett avtal. Konsumenten har därför haft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. (Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.)

2016-09309


Resor, vägledande beslut 2017-06-01

Flygpassagerare hade packat ner smycken till ett värde av 71 000 kr i incheckat bagage. Smyckena försvann under den tid som bagaget var i flygbolagets vård. Flygbolaget befriades från ersättningsskyldighet för de försvunna föremålen eftersom skadan hade orsakats av passagerarens vårdslöshet. (Montrealkonventionen art. 17.2 och art. 20.)

2017-01735


Resor, vägledande beslut 2017-05-29

Ett krav på att avbokning av flygresa endast fick ske via ett särskilt formulär på resebyråns hemsida ansågs utgöra ett oskäligt avtalsvillkor (36 § avtalslagen). Också fråga om oklart avtalsvillkor som skulle tolkas till konsumentens fömån (10 § avtalsvillkorslagen).

2016-11629


Resor, vägledande beslut 2017-02-20

Resenär har i förhållande till arrangören av en paketresa (flyg + kryssning) rätt till prisavdrag och skadestånd på grund av försenat bagage.

2016-10695


Försäkring, vägledande beslut 2017-05-18

Försäkringstagare har vid tecknandet av ny sjuk- och olycksfallsförsäkring lämnat oriktiga uppgifter. Fråga om omständigheterna vid tecknandet av försäkringen var sådana att det skulle vara oskäligt att försäkringsgivaren är fri från ansvar för inträffat försäkringsfall (12 kap. 2 § fösäkringsavtalslagen).

2016-11869


Allmänna, vägledande beslut 2017-06-12

Konsument uteblev från bokad tid för naprapattjänst. Näringsidkaren hade inte förbehållit sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Eftersom näringsidkaren inte hade utfört någon del av tjänsten och inte påstått att näringsidkaren hade inrättat sig efter avtalet genom att ha avvisat andra kunder, hade näringsidkaren inte någon rätt till betalning. (Analog tillämpning av 42 och 48 §§ konsumenttjänstlagen.)

2016-13151

Uppdaterad: