Vår historia

I slutet av 1950-talet genomfördes en utredning av problemen vid reklamationer. Man konstaterade då att få konsumenttvister togs upp i domstol. Anledningen verkade främst vara konsumenternas rädsla för de rättegångskostnader som kunde uppstå.

Konsumenterna behövde någonstans att vända sig för att på ett billigt och enkelt sätt kunna få en opartisk bedömning av reklamationstvister.

År 1968 startade verksamheten vid ARN som en försöksverksamhet. Nämnden var från början knuten till dåvarande Statens konsumentråd, men 1973 övergick huvudmannaskapet till Konsumentverket, som då var en nybildad myndighet på konsumentområdet.

År 1978 föreslog Reklamationsutredningen (SOU 1978:40) att verksamheten vid ARN skulle vara permanent. Den 1 januari 1981 permanentades ARN:s verksamhet och ARN blev en egen myndighet.

Uppdaterad: