Vanliga fall Bostad

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på bostadsområdet.

 • Mest fördelaktiga elnätsabonnemang

  När Karin tecknade avtal om elabonnemang till sitt bostadsrättsparhus erbjöds hon ett villaabonnemang. Det har senare visat sig att i och med att elförsörjningen till parhusen sker gemensamt för flera hus har hon rätt till ett lägenhetsabonnemang med lägre abonnemangsavgift. Karin tyckte att elleverantören borde ha informerat henne om och erbjudit den för henne mest förmånliga abonnemangsformen. ARN gav henne inte rätt. Läs mer Mest fördelaktiga elabonnemang
 • Självrisk vid skada enligt ellagen

  När överspänning orsakade skador på Svens hus tog elleverantören på sig ansvaret för skadorna, men hävdade att Sven skulle stå för självrisken på 3 500 kr. Sven ansåg att elleverantören, som orsakat skadorna, måste svara för dessa fullt ut. ARN gav elleverantören rätt. Läs mer Självrisk vid skada enligt ellagen
 • Sen elräkning

  16 månader efter det att avtalet med Görans gamla leverantör hade gått ut fick han en räkning på närmare 11 000 kr. Han har räknat ut att kravet i och för sig motsvarar förbrukad el, men han anser det vara fel av företaget att debitera honom så långt efteråt. Läs mer Sen elräkning
 • Arbete utöver beställning

  Östen hade fått en vattenläcka under diskbänken. Han beställde därför byte av det läckande vattenröret av sin lokala VVS-firma. Firman bytte emellertid inte bara det läckande röret utan även två andra och fakturerade honom för hela arbetet. Läs mer Arbete utöver beställning
 • Ungefärligt pris får inte överskridas mer än 15 procent

  En byggfirma hade lämnat en ungefärlig prisuppgift till Berit. En sådan prisuppgift får normalt inte överskridas med mer än 15 procent (36 § konsumenttjänstlagen). Läs mer Ungefärligt pris får inte överskridas mer än 15 procent
 • Konsumenten har bevisbördan om felaktigt utförd tjänst

  Iris fick problem med fukt efter att ha låtit en plåtslagare lägga ett plåttak. Företaget ansåg att det var ett felaktigt monterat innertak som orsakade problemen. Nämnden ansåg inte att Iris hade lyckats bevisa att företaget var ansvarigt för fuktproblemen. Läs mer Konsumenten har bevisbördan om felaktigt utförd tjänst
 • En prisuppgift till en konsument ska inkludera moms och andra skatter

  Anne anlitade ett företag för att utföra en tätning av en brunn. Det visade sig att företaget gett henne en prisuppgift som inte inkluderat moms. Företaget invände att det per telefon upplyst henne om att moms skulle tillkomma. Anne vände sig till ARN och krävde att priset skulle sänkas med ett belopp som motsvarade momsbeloppet. ARN konstaterade att det är företaget som ska bevisa att det informerat konsumenten om att moms tillkommer och att det inte förmått göra det. ARN gick därför på Annes uppgift och gav henne rätt. (Änr 2003-6977)
 • Det är konsumenten som ska bevisa att ett fast pris avtalats

  Sverker anlitade ett företag och kom muntligt överens om ett pris. När han fick en faktura med ett högre pris än det som de muntligt avtalat och företaget inte gick med på att dra av på priset vände han sig till ARN. ARN konstaterade att det är konsumenten som ska bevisa att ett lägre pris avtalats och att priset annars ska vara skäligt. Sverker kunde inte bevisa att ett lägre pris avtalats och kravet på prisavdrag avslogs eftersom nämnden ansåg att priset var skäligt. (Änr 2011-6261)
 • Det är företaget som ska bevisa att debitering för arbete på löpande räkning är skäligt

  Carina gav en elfirma uppdraget att utföra vissa elinstallationer. Arbetet utfördes på löpande räkning. När Carina fick en faktura på 60 000 kronor vände hon sig till ARN och menade att debiteringen var oskäligt högt och att företaget motsatt sig att sänka priset. ARN konstaterade att det är företaget som ska bevisa att ett pris är skäligt och att företaget inte förmått det. ARN rekommenderade företaget att sätta ned sitt krav mot Carina med 13 000 kronor. (Änr 2004-6355)
 • Om ett företag inte avhjälper en felaktigt utförd tjänst

  Leo anlitade ett företag för en byggnation. Tjänsten utfördes felaktigt. Eftersom företaget inte erbjöd sig att avhjälpa felet anlitade Leo ett annat företag. När företaget som ursprungligen utfört tjänsten vägrade betala för avhjälpandet vände sig Leo till ARN. ARN konstaterade att företaget inte erbjudit sig att avhjälpa felet och att konsumenten i och med det hade rätt att begära ersättning för att ha anlitat ett annat företag. ARN ansåg inte att priset som Leo krävde av företaget var oskäligt och rekommenderade det att ersätta Leo för kostnaden för avhjälpandet. (Änr 2009-8217)
 • Ett företag ska begränsa förlusten när en tjänst avbeställs

  Johan skrev på en offert för ommålningen av sitt hus men avbeställde tjänsten innan arbetet påbörjats. Företaget fakturerade Johan för kostnaden för målarfärg och för målare som blivit utan arbete. Johan vände sig till ARN som konstaterade att en konsument har rätt att avbeställa en tjänst innan den slutförts och att företaget har rätt till ersättning för de förluster som avbeställningen orsakat. Företaget ska begränsa förlusten av avbeställningen och också kunna bevisa ett påstående om att företaget haft kostnader som orsakats av avbeställningen. Det kunde inte företaget och ARN rekommenderade det att avstå från sitt krav på Johan. (Änr 2010-7744)
 • Avråda från att utföra tjänst

  Några månader efter det att Jacob anlitat ett företag för slipning och omlackering av köksluckor upptäckte han att lackeringen börjat släppa. Han kontaktade företaget och krävde en omlackering. Företaget menade att det inte var fel på lackningen utan att det var folien som börjat släppa. Jacob menade att företaget med sin branschkunskap borde ha insett att det förväntade resultatet skulle bli dåligt och avrått honom från att låta utföra tjänsten. Jacob begärde ett prisavdrag på 3000 kr och fick rätt hos ARN. (Änr 2011-1362)
 • Felaktig överlåtelsebesiktning

  Urban beställde en överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen gjorde bedömningen att klassificera några befintliga fuktfläckar som ”mindre brister”. Urban köpte fastigheten ovetandes om att det skulle kosta 200 000 kr att åtgärda fuktskadan. När han upptäckte hur allvarlig skadan var vände han sig till ARN. Läs mer Felaktig överlåtelsebesiktning
 • Om ett pris för tilläggsarbeten inte avtalats ska konsumenten betala ett pris som är skäligt

  Tom lät renovera sin övervåning och det behövdes tilläggsarbeten som inte ingick i anbudet. Han godkände att arbetet skulle utföras men fick ingen information om hur mycket det skulle kosta. Tom tyckte att slutsumman blev oskäligt hög och vände sig till ARN med ett krav på prisavdrag. ARN konstaterade att om det inte avtalats ett pris för tilläggsarbeten ska en konsument betala vad som kan anses skäligt. ARN ansåg att Tom inte bevisat att priset var oskäligt och avslog hans krav. (Änr 2009-8058)
 • När preskriberas krav?

  Ante hade under åren haft olika elleverantörer. Debiteringen hade skett utifrån en uppskattad förbrukning och Arvid hade utgått från att elleverantörerna haft koll på hans förbrukning. Då Ante fick retroaktiva fakturor på nästan 24 000 kr för förbrukning som gjorts flera år tidigare vände han sig till ARN och yrkade prisavdrag. ARN konstaterade att elleverantörerna inte hade rätt att debitera honom för elleveranser som gjorts längre tillbaka i tiden än tre år efter det datum han tagit emot fakturan. Krav som avsåg elleveranser dessförinnan var preskriberade. (Änr 2004-1638)

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Vägledning på elområdet

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan ge dig vägledning om hur du kan gå vidare när du har en tvist med ett nät- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Läs mer på Energimarknadsbyråns webbplats