Avtal om internettjänst

Börje var ute och sökte information på Internet. Vid ett tillfälle kom det upp flera sexsidor på dataskärmen. Trots att han stängde dessa kom flera sidor med liknande innehåll upp. Han tvingades stänga av datorn. När han startade den igen fungerade den som vanligt. Senare fick han dock en faktura från ett Internetföretag där han krävdes på betalning för att han skulle ha varit inne på de aktuella sexsidorna.

Såvitt han minns kom det inte upp någon dialogruta som visade att det kostade pengar att gå in på de sexsidor han fick upp. Han godkände inte heller att utnyttja de tjänster som visades utan han försökte bara stänga de aktuella sidorna.

Börje yrkade betalningsbefrielse från kravet från Internetföretaget.

Internetföretaget bestred yrkandet. Företaget hävdade att innan en kund kopplas upp mot dess server så lämnas tydlig information om pris, åldersgräns och övriga villkor. Först när kunden godkänt villkoren kopplas denne upp. Det är tekniskt omöjligt att det aktuella programmet skulle kunna laddas ner och starta av sig självt.

Börje är, i likhet med vad som gäller för ett telefonabonnemang, ansvarig för användningen av Internetuppkopplingen. För att han skall anses betalningsansvarig gentemot Internetföretaget för de i ärendet aktuella besöken på företagets sidor krävs emellertid även att han har ingått ett avtal med företaget. För att styrka att så skett har företaget bl.a. åberopat utdrag från s.k. logglistor. Enligt nämndens bedömning visar emellertid inte utredningen att Börje har accepterat några avtalsvillkor och ingått ett avtal med det innehåll som påstås. Börjes yrkande skall därför bifallas.

Företaget rekommenderades att avstå från sitt krav.

(Änr 2001-5054)