Försäkringstagaren ska bevisa skadans storlek

Leifs hus brann ned till grunden. Skadan ersattes av hans villahemförsäkring. Leif menade dock att den ersättning han fått inte täckte skadorna fullt ut. Leif yrkade ersättning med ytterligare 300 000 kr för skadat lösöre. ARN avslog hans krav mot försäkringsbolaget.

Leifs hus brann ned till grunden. Skadan ersattes av hans villahemförsäkring. Leif menade dock att den ersättning han fått inte täckte skadorna fullt ut. Leif yrkade ersättning med ytterligare 300 000 kr för skadat lösöre. Eftersom Leif inte presenterade någon utredning som styrkte summan avslog ARN hans krav mot försäkringsbolaget.

Den ersättning som hade betalats ut grundade sig på de förteckningar av lösöre som Leif hade lagt fram. Enligt försäkringsvillkoren hade ett visst åldersavdrag för egendomen gjorts. När Leif krävde ytterligare ersättning begärde bolaget in underlag som stödde kravet, vilket de inte fick.

Försäkringsersättning ska betalas ut med det belopp som motsvarar den faktiska skada som försäkringstagaren har lidit. Det är försäkringstagaren som ska bevisa storleken på de skador han drabbats av. Leif hade inte presenterat någon utredning överhuvudtaget som styrkte den påstådda storleken på hans skador. Han hade därmed inte visat att han lidit större skada än vad försäkringsbolaget redan hade betalat ut ersättning för. Hans yrkande om ytterligare ersättning kunde därför inte bifallas.

(Änr 2007-2774)