Hemförsäkring – plötslig och oförutsedd skada

Karin råkade ut för en skada i sitt hem. Fyra linneskåp hade plötsligt rasat i hennes vardagsrum och förstört stolar, bord, TV m.m. Hon yrkade att skadan skulle omfattas och ersättas av hennes hemförsäkring.

Karin råkade ut för en skada i sitt hem. Fyra linneskåp hade plötsligt rasat i hennes vardagsrum och förstört stolar, bord, TV m.m. Hon begärde att skadan skulle omfattas och ersättas av hennes hemförsäkring. Som grund för sitt krav åberopade hon att hon utgått från att försäkringen skulle täcka olyckor i hemmet, även om detta inte specifikt nämndes i försäkringsbrevet eller villkoren. Hon hävdade att en försäkring måste ha begripliga och rimliga villkor.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och åberopade att Karin vid skadetillfället hade en vanlig hemförsäkring med grundskydd som inte omfattade plötslig och oförutsedd skada. För att sådana skador skall ersättas krävs att försäkringstagaren har tecknat en tilläggsförsäkring, "allrisk". Försäkringsskydd saknades således för den aktuella skadehändelsen.

De skadehändelser som omfattas av hemförsäkringens grundskydd finns uttryckligen angivna i försäkringsvillkoren för denna försäkring. Det slag av olycka som inträffat i Karins hem ingår inte bland de skadehändelser som räknas upp i villkoren och som därigenom anger omfattningen av bolagets åtagande. Eftersom skadan inte täcks av skyddet enligt den vanliga hemförsäkringen och då någon tilläggsförsäkring för allrisk inte tecknats av Karin kan hennes ersättningsyrkande inte bifallas.

(Änr 2000-5114)