Anmäla skadad väska redan på flygplatsen

Bertil och en kamrat hade varit på resa till Turkiet. Vid ankomsten till Sturup upptäckte han att hans resväska var totalt förstörd. Det fanns ingen på flygplatsen han kunde klaga hos. När han senare klagade till flygbolaget fick han inget svar. Bertil yrkade ersättning för väskans pris med 1 200 kr.

Flygbolaget bestred kravet. Bertil anmälde inte skadan på flygplatsen och han fick alltså ingen s.k. PIR-rapport. Bertils påstående att det inte fanns någon att klaga hos på flygplatsen är inte acceptabel. Flygbolaget har alltid en representant tillgänglig på flygplatsen. Eftersom Bertil inte fått någon PIR-rapport kan hans ersättningskrav inte medges.

Av allmänna regler följer att det är den som påstår att en skada har uppstått som också har bevisbördan för att så är fallet. Ett sätt att fullgöra sin bevisbörda är att så snart skada har uppstått också visa upp skadan för den som påstås ha orsakat den. I linje med detta ligger också reglerna om reklamation, enligt vilka reklamation skall ske inom skälig tid från det att resenären märkt felet. Den som påstås ha vållat skadan kan vid omedelbar reklamation i vart fall bedöma om skada föreligger och, om så är fallet, har då också större möjligheter att bedöma om skadan kan ha uppkommit på det sätt som påstås.

Bertil har gjort gällande att hans väska vid ankomst till Sturup var totalförstörd samt att det inte fanns någon på flygplatsen som han kunde framföra detta till. Flygbolaget har invänt att en representant för bolaget alltid finns tillgänglig på ett kontor på Sturup.

Nämnden finner inte att Bertil, mot bolagets bestridande, har förmått visa att han vid ankomsten till Sturup gjort vad som kan krävas av honom för att framföra sina klagomål till flygbolaget. Då han inte heller på annat sätt har visat att väskan förstörts i samband med flygresan kan hans yrkande inte bifallas.

(Änr 2004-7114)