Villkorsändring lån - konsumenten ska bevisa att krediten sagts upp i tid

Börjes lån, med fem års bindningstid, skulle få nya villkor och han ville lägga om lånet till rörlig ränta med tre månaders bindningstid. Börjes brev nådde inte banken i tid och banken la om lånet med samma villkor som tidigare. ARN konstaterade att Börje hade bevisbördan för att han sagt upp krediten i tid och för att uppsägningen nått banken innan villkorsändringsdagen. ARN avslog Börjes yrkande. (Änr 2009-1519)