Ägare till jordbruksfastighet agerade inte som konsument

Henry, som äger en jordbruksfastighet, behövde bättre kunskaper om hur ett EU-stöd till jordbruket fungerade. Han vände sig till en konsult vid sitt lokala hushållningssällskap. Sedan denne utrett de frågor Henry ville ha svar på fick Henry en faktura för nio timmars arbete.

Henry menade att konsulten hade debiterat honom oskäligt många timmar och yrkade att priset för tjänsten skulle sättas ned.

Hushållningssällskapet redovisade vilka insatser konsulten hade gjort och vidhöll att debiterat pris var skäligt.

En förutsättning för att nämnden ska kunna pröva en tvist är att anmälaren är en konsument som har en tvist med en näringsidkare.

Den tvist som det här rörde sig om handlade om en konsulttjänst som avsåg mjölkproduktion på en utarrenderad jordbruksfastighet. Nämnden fann att Henry inte kunde anses ha agerat i egenskap av konsument då han anlitat konsulten. Nämnden var därför inte behörig att pröva ärendet. Henrys anmälan avvisades.

Till söksidan för avgöranden
  • Övrigt
  • Beslut
  • 2007-0546