Bruksanvisning på svenska

Robert köpte en cd-brännare och fick den också installerad på sin dator av säljaren. Han avsåg att installera program och mjukvara själv. När han kom hem och skulle påbörja installationen upptäckte han att installationsanvisningen bara fanns på engelska, tyska och franska. Eftersom han inte kunde läsa dessa språk och inte fick programmet att fungera klagade han till säljaren. Denne ville dock inte hjälpa honom.

Robert yrkade att köpet skulle hävas. Säljaren bestred yrkandet. Han menade att Robert valt att installera programmet själv, att han hade brutit förpackningen till programmet och använt cd-brännaren. Säljaren hävdade vidare att eftersom produkten inte var svensktillverkad behövdes ingen bruksanvisning på svenska. Det var inget fel på cd-brännaren.

Enligt 16 § första stycket konsumentköplagen skall en vara åtföljas av de anvisningar som behövs för dess montering, förvaring och skötsel. Om så inte sker är varan enligt tredje stycket samma paragraf felaktig. Vilka anvisningar som ”behövs” får bedömas med utgångspunkt i konsumentens behov. Det är ostridigt i ärendet att den aktuella cd-brãnnaren inte har åtföljts av bruksanvisning på svenska. Det står klart att Robert behöver en bruksanvisning på svenska för att kunna installera den programvara som medföljer cd-brännaren. Eftersom denna saknas är varan felaktig enligt redovisade regler. Innan hävning kan komma i fråga har säljaren emellertid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet. Nämnden rekommenderade säljaren att avhjälpa felet antingen genom att förse Robert med en bruksanvisning på svenska eller att installera programvaran utan kostnad för honom.

Till söksidan för avgöranden