Fel under garantitiden

Tore köpte i december 1999 en mobiltelefon. Priset var 2 150 kr. Ett års garanti lämnades. I oktober 2000 lämnade han in den till säljaren för reparation. Felet var att telefonen stängde av sig själv ibland. Han fick besked om att telefonen var fuktskadad. Säljaren ville därför inte reparera telefonen på garantin.

Tore vände sig till ARN och krävde byte till ny telefon utan kostnad. Säljaren bestred yrkandet. Säljaren hävdade att garantin inte gällde då telefonen var vätskeskadad på ovansidan av kretskortet. Köpet av mobiltelefonen omfattades av garanti och Tore påtalade felet under garantitiden. Säljaren har bestritt ansvar för felet och har gjort gällande att telefonen är fuktskadad vilket gör att skadan på telefonen inte omfattas av garantin.

Enligt 21 § konsumentköplagen (1990:932) gäller bland annat följande. Om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under viss tid svara för varan, skall fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar. Detta gäller dock inte om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida.

Av bruksanvisningen till telefonen framgår bland annat att telefonen inte får utsättas för vatten, regn, fukt eller extrema temperaturer. Det framgår av den tekniska utredningen i ärendet att telefonen är fuktskadad. ARN finner därför att säljaren har gjort sannolikt att felet på mobiltelefonen beror på att den i strid mot bruksanvisningen har utsatts för fukt, dvs. ett förhållande på köparens sida. Felet omfattas därmed inte av garantin. Tores yrkande om att få en ny telefon utan kostnad kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden