Flera försök till reparation

Anton köpte en ny bil för nära 440 000 kr. Efterhand visade sig ett stort antal fel. Under de första fyra månaderna hade han bilen på verkstad under ca 40 dagar för avhjälpande av olika fel. Anton krävde att köpet skulle hävas.

Säljaren medgav att bilen hade haft fler fel än vad som var normalt för en ny bil, särskilt med tanke på att detta var en exklusiv bil. Säljaren ansåg emellertid att man hade gjort sitt yttersta för att åtgärda de fel och brister som funnits. Man hade kompenserat Anton med extra utrustning för ca 25 000 kr. Anton hade också fått låna en annan bil utan kostnad när hans hade varit inne på verkstaden. Säljaren motsatte sig därför att Anton skulle få häva köpet.

Nämnden konstaterade att säljaren visserligen i första hand har rätt att avhjälpa fel innan andra påföljder blir aktuella. Köparen behöver emellertid inte tåla att säljaren gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Om ett fel återkommer efter två avhjälpningsförsök bör köparen i regel kunna vägra att gå med på fler försök. Är det fråga om olika fel kan det vara rimligt att köparen får godta något fler reparationer. Även i den situationen når man emellertid snart en gräns där ytterligare reparationer medför sådana olägenheter för köparen att denne har rätt att säga nej till fler försök. I detta fall var det klart att bilen hade haft ett stort antal fel. Trots att säljaren hade haft lång tid på sig och trots flera reparationer fanns flera fel kvar. Det var inte rimligt att Anton skulle behöva godta fler reparationsförsök. Han hade därför rätt att häva köpet och få tillbaka vad han betalat mot att han lämnade tillbaka bilen och de tillbehör han fått. Vid en återbetalning kan säljaren ofta ha rätt att göra ett avdrag för den nytta som köparen ändå kan ha haft av en bil. I detta fall hade dock felen varit många och bilen hade varit på verkstad under lång tid. Nämnden ansåg därför att något avdrag för nytta inte skulle göras.

Till söksidan för avgöranden