När pris inte avtalats betalas skäligt pris

Arne ville få en värmefolie inlagd i badrummet. Han kontaktade hantverkaren Martin som åtog sig att utföra arbetet. Något pris för arbetet diskuterades inte. När arbetet var klart fick Arne en faktura på 3 399 kr varav 1 610 kr avsåg arbetstiden (7 timmar x 230 kr).

Arne ansåg att tidsåtgången inte var rimlig och yrkade prisavdrag med 805 kr, motsvarande halva arbetskostnaden.

Martin bestred yrkandet och hävdade att arbetet hade utförts på löpande räkning och att priset var skäligt.

Något avtal om priset för arbetet har inte träffats. Arbetet har alltså utförts på löpande räkning. Enligt 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716) skall konsumenten, i den mån priset inte följer av avtalet, betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

Med beaktande av arbetets art och omfattning konstaterar nämnden att det debiterade priset, inklusive tidsåtgång, är skäligt. Arnes yrkande kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden