Olika garantier för olika delar i en vara

Batteriet i den bärbara dator Manne hade köpt slutade ladda ca åtta månader efter köpet. Han lämnade in datorn till säljaren och krävde att batteriet skulle bytas enligt den ettåriga garanti han hade fått. Säljaren hävdade att för batterier gällde garantin endast under sex månader. Någon upplysning om detta hade Manne inte fått vid köpet.

Manne yrkade att batteriet skulle bytas utan kostnad för honom.

Säljaren bestred kravet. För batterier lämnas bara sex månaders garanti eftersom dessa räknas som förbrukningsvaror.

Det finns i princip inga hinder mot att olika komponenter i en produkt omfattas av olika garantier. En förutsättning för att sådana garantier ska gälla mot en konsument är dock att konsumenten i samband med köpet får tydlig information om saken. Det fanns inget underlag i ärendet som visade att säljaren i detta fall hade informerat om att en separat, kortare, garanti skulle gälla för datorns batteri. Den garanti som avsåg hela datorn skulle därmed även anses omfatta batteriet.

Felet hade alltså uppstått inom garantitiden. För att undgå ansvar måste säljaren därför visa att felet berott på något som köparen var ansvarig för, exempelvis att felet orsakats genom yttre åverkan. Någon utredning som styrkte att det låg till på det sättet hade säljaren inte gett in till nämnden. Nämnden biföll därför Mannes krav om att få batteriet utbytt utan kostnad.

Till söksidan för avgöranden