Sexmånadersregeln - bifall

Gunnar köpte i juli 2002 en begagnad bil av ett företag för 21 500 kr. Bilen hade gått drygt 14 000 mil. Den såldes med en månads trafiksäkerhetsgaranti.

En månad efter köpet, han hade då kört 163 mil, upptäckte han ett oljeläckage. Han reklamerade till säljaren, som tog in bilen för felsökning. Utan att samråda med honom reparerade säljaren bilen. Han blev tvungen att betala 1 800 kr för att få ut bilen.

Gunnar yrkade återbetalning av de 1 800 kr han fått betala. Han menade att felet borde omfattas av det sexmånadersansvar säljaren har från den 1 juli 2002 enligt de nya reglerna i konsumentköplagen. Dessutom hade han inte beställt någon reparation.

Säljaren bestred kravet. Av bilens VDN-deklaration framgick att bilens kondition hade markerats med 0, vilket betyder att den är osäker. Ett oljeläckage omfattas inte heller av trafiksäkerhetsgarantin. När bilen lämnades in klargjordes tydligt att oljeläckaget skulle åtgärdas.

Enligt 16 § första stycket konsumentköplagen (1990:932) skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Enligt tredje stycket samma paragraf skall varan anses felaktig om den avviker från vad som föreskrivs i första stycket eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 20 § första stycket samma lag skall frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

Enligt 20 a § skall ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Regeln är en presumtionsregel och är inte någon lagstadgad garanti och tillämpas på köp gjorda efter den 1 juli 2002.

Då köpet gjordes efter den tidpunkten har således säljaren att visa att felet inte förelåg vid köpet eller att det är oförenligt med felets eller varans art. Enbart att bilens kondition angivits som osäker i varudeklarationen utan att detta närmare har konkretiserats kan inte frita säljaren från hans ansvar gentemot konsumenten. Mot denna bakgrund och då säljaren inte visat annat skall felet anses ha förelegat vid köpet. Säljaren skall således svara för felet. Yrkande skall därför bifallas.

Säljaren rekommenderades att betala tillbaka 1 800 kr till Gunnar.

Till söksidan för avgöranden