Sexmånadersregeln - fuktskadad mobil

Rune köpte en mobiltelefon den 16 april. Den 1 maj gick telefonen inte att ladda. Han reklamerade felet till säljaren. Efter att ha kontrollerat telefonen menade säljaren att den hade utsatts för fukt. Säljaren vägrade därför att reparera telefonen utan kostnad. Rune ansåg inte att han hade hanterat telefonen felaktigt och han hade haft den bara 19 dagar.

Rune begärde att få felet avhjälpt utan kostnad för honom eller att få en ny telefon.

Säljaren bestred kravet. Telefonen hade undersökts på en auktoriserad serviceverkstad som konstaterat att den fanns en fuktskada vid telefonens bottenkontakt. En fuktskada kan uppstå även om telefonen bara är 19 dagar gammal. I instruktionsboken anges att telefonen inte får utsättas för väta eller fukt.

Av 20 a § konsumentköplagen (1990:932) framgår att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. I ärendet är ostridigt att den aktuella mobiltelefonen är felaktig och att reklamation gjordes inom denna tid.

Av utredningen framgår att mobiltelefonen är fuktskadad vid bottenkontakten. Om mobiltelefonen hade haft angiven skada vid leveransen, skulle den sannolikt inte ha fungerat under perioden mellan köpet och reklamationstillfället. Det får därför anses oförenligt med felets art att anse att detta förelåg redan vid avlämnandet. Inte heller i övrigt har det framkommit något som tyder på att skadan skulle ha sin grund i något material- eller tillverkningsfel hos mobiltelefonen. Övervägande skäl talar istället för att skadan har sin grund i omständigheter som säljaren inte kan hållas ansvarig för. Runes yrkande kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden