Uppsägningstid för träningskort

I december 1999 köpte Carina ett träningskort av ett företag som drev en träningsanläggning. Priset var 159 kr per månad. Kostnaden skulle dras från hennes bankkonto via autogiro under tolv månader. Enligt hennes mening upphörde avtalet den 30 december 2000. Trots det fortsatte företaget att i ytterligare tre månader dra månadsavgiften från hennes konto.

Carina ansåg att hon köpt ett årskort på avbetalning medan företaget menade att efter det att årskortet var betalt gällde tre månaders uppsägningstid. Årskortet kan inte köpas kontant. Den minsta tiden om tolv månader kan därför inte uppfyllas vid autogirobetalning.

Carina ansåg sig vilseledd av villkoren som hon menade var motsägelsefullt formulerade. Hon yrkade därför återbetalning av de tre felaktigt dragna månadsavgifterna.

Företaget bestred yrkandet. Som grund för bestridandet åberopades att Carina hade godkänt avtalsvillkoren i och med avtalets ingående. Företaget menade att villkoren för uppsägning var klara och tydliga.

Av uppgifterna i den av Carina undertecknade medlemsansökan framgår att Carina tecknat sig för ett träningskort för en minsta tid om 12 månader och att hon medgett att avgiften dras månadsvis via autogiro. I villkoren anges vidare att avbetalningstiden är minst 12 eller 24 månader och att efter det ”att årskortet betalats gäller tre månaders uppsägning”.

Nämnden finner det i och för sig acceptabelt att abonnemanget utformas som ett löpande abonnemang som löper på viss minsta tid och som kan sägas upp så länge villkoren för detta framgår klart av avtalet. I de aktuella villkoren talas dels om årskort på avbetalning och om 12 eller 24 månaders avbetalningstid, dels om att tre månaders uppsägning gäller efter det att årskortet betalats.

Nämnden finner dessa avtalsvillkor motstridiga eftersom uttrycket ”årskort” inte går att förena med det av företaget hävdade villkoret att uppsägning inte kan göras förrän efter det att 12-månadersperioden har löpt ut. Nämnden finner att denna oklarhet bör tolkas till företagets nackdel, vilket innebär att avtalets får anses ha upphört i och med utgången av 12-månadersperioden, dvs. fr.o.m. den 30 november 2000. Företaget bör därför till Carina återbetala de månadsavgifter som debiterats henne för tiden därefter.

Till söksidan för avgöranden