Fel som visar sig inom sex månader – fuktskadad mobiltelefon

Fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid köpet, om inte annat visas eller det är oförenligt med varans eller felets art. Att en mobiltelefon har fuktskador är normalt ett sådant fel som anses ha uppstått efter köpet.

Konsumenten köpte en mobiltelefon den 16 april. Den 1 maj gick telefonen inte längre att ladda. Konsumenten reklamerade felet till företaget. Efter att ha kontrollerat telefonen hos en auktoriserad serviceverkstad menade företaget att den hade utsatts för fukt, och företaget vägrade därför att reparera telefonen utan kostnad. Konsumenten ansåg inte att han hade hanterat telefonen felaktigt. Dessutom hade han ju haft den i bara 19 dagar. Han begärde därför att få felet avhjälpt utan kostnad eller att få en ny telefon. Säljaren motsatte sig kravet.

ARN konstaterade att ett fel som visar sig inom sex månader efter köpet ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Av utredningen i ärendet framgick att mobiltelefonen var fuktskadad vid bottenkontakten. Om mobiltelefonen hade haft den skadan redan vid leveransen, skulle den sannolikt inte ha fungerat under perioden mellan köpet och reklamationstillfället. ARN ansåg därför att det var oförenligt med felets art att det skulle ha funnits redan vid avlämnandet. Inte heller i övrigt hade det framkommit något som tydde på att skadan skulle ha sin grund i något material- eller tillverkningsfel hos mobiltelefonen. Övervägande skäl talade istället för att skadan hade sin grund i omständigheter som säljaren inte kunde hållas ansvarig för. ARN avslog därför konsumentens krav.

Tillämplig lag: 20 och 20 a §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden