Hävning efter flera försök till reparation av fel

Om samma fel återkommer efter två försök att reparera felet kan konsumenten ha rätt att häva köpet i stället för att gå med på fler reparationsförsök. Om det handlar om olika fel anser nämnden att det är rimligt att konsumenten får acceptera något fler reparationer, men att man snart kommer till en gräns där fler reparationer medför sådana olägenheter för konsumenten att hon har rätt att säga nej till fler reparationsförsök.

En konsument köpte en ny bil för 440 000 kr. Efter ett tag visade det sig att bilen hade väldigt många fel. Under de följande fyra månaderna var bilen på verkstad för reparation av olika fel under cirka 40 dagar. Konsumenten begärde sedan att få häva köpet av bilen. Företaget svarade att bilen hade haft fler fel än vad som var normalt för en ny bil, men företaget ansåg att det gjort sitt yttersta för att åtgärda felen. Konsumenten hade fått låna en annan bil utan kostnad när bilen var på verkstaden. Företaget hade också ersatt konsumenten med extra utrustning för 25 000 kr. Företaget ville därför inte låta konsumenten få häva köpet. 

ARN konstaterade att företaget visserligen i första hand har rätt att avhjälpa fel innan andra påföljder som till exempel hävning kan bli aktuellt. Men konsumenten behöver inte tåla att företaget gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Om samma fel återkommer efter två försök att reparera felet har konsumenten normalt rätt vägra att gå med på fler reparationsförsök. Om det handlar om olika fel kan det vara rimligt att konsumenten får acceptera något fler reparationer. Men även i sådana fall kommer man snart till en gräns där fler reparationer medför sådana olägenheter för konsumenten att hen har rätt att säga nej till fler reparationsförsök. I det här fallet var det klart att bilen hade haft ett stort antal fel. Det fanns flera fel kvar trots att företaget hade haft lång tid på sig och trots flera reparationer. ARN tyckte att det inte var rimligt att konsumenten skulle behöva acceptera fler försök att reparera. ARN rekommenderade därför att konsumenten skulle få häva köpet och få tillbaka betalningen mot att bilen och de tillbehör konsumenten fått lämnades tillbaka till företaget. ARN konstaterade också att vid en återbetalning kan företaget ofta ha rätt att göra ett avdrag för den nytta som konsumenten ändå kan ha haft av en bil. I det här fallet hade felen varit många och bilen hade varit på verkstad under lång tid. Nämnden rekommenderade därför företaget att häva avtalet utan avdrag för nytta.

Tillämplig lag: 27, 28, 29 och 44 §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden