Klaga på paketresa redan på resmålet

Gunnel och en väninna till henne deltog i en paketresa med buss till en badort i Spanien. Vid ankomsten till hotellet visade det sig att det låg vid en rondell nära bussterminalen på orten. Dessutom skränade vissa av hotellets gäster hela nätterna. Hon och väninnan hade väldigt svårt att sova. Gunnel hade inte påtalat sitt missnöje på platsen utan först efter hemkomsten. Arrangören fick därmed ingen möjlighet att rätta till olägenheterna.

Gunnel vände sig till nämnden (efter att arrangören avvisat hennes krav) och yrkade återbetalning av halva priset för resan.

Arrangören bestred kravet. Gunnel hade inte påtalat sitt missnöje på platsen utan först efter hemkomsten. Arrangören fick därmed ingen möjlighet att rätta till olägenheterna.

Enligt 19 § lagen (1992:1672) om paketresor skall resenären påtala fel (reklamera) inom skälig tid efter det att han märkt felen. Enligt av nämnden fastlagd praxis gäller vidare att när det är fråga om sådana fel som bör kunna avhjälpas på platsen – såsom t.ex. vissa brister i inkvarteringen – skall resenären reklamera felen redan på resmålet.

I detta fall framgår att Gunnel inte framförde några klagomål på resmålet avseende bristerna i inkvarteringen. Arrangören fick därmed ingen möjlighet att åtgärda felen. Reklamationen måste därmed anses ha gjorts för sent. Gunnels yrkande kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden