Mest fördelaktiga elnätsabonnemang

När Karin tecknade avtal om elabonnemang till sitt bostadsrättsparhus erbjöds hon ett villaabonnemang. Det har senare visat sig att i och med att elförsörjningen till parhusen sker gemensamt för flera hus har hon rätt till ett lägenhetsabonnemang med lägre abonnemangsavgift. Karin tyckte att elnätsföretaget borde ha informerat henne om och erbjudit den för henne mest förmånliga abonnemangsformen. ARN gav henne inte rätt.

Karin bor i ett parhus som ingår i en bostadsrättsförening. När hon tecknade avtal om elabonnemang erbjöds hon endast ett villaabonnemang på 20 eller 16 ampere. Det har senare visat sig att i och med att elförsörjningen till parhusen sker gemensamt för flera hus har hon rätt till ett s.k. lägenhetsabonnemang, vilket innebär en lägre abonnemangsavgift.

Karin krävde skadestånd i form av återbetalning av mellanskillnaden mellan den högre och den lägre abonnemangsavgiften med motiveringen att elleverantören borde ha informerat henne om och erbjudit den för henne mest förmånliga abonnemangsformen.

Elleverantören bestred kravet. När Karins anläggning anslöts till servisledningen gällde äldre bestämmelser och det fanns då ingen möjlighet att få ett lägenhetsabonnemang. När Karin senare framförde önskemål om ändring av abonnemanget fick hon besked om att detta förutsatte att säkringsstorleken minskades till 16 ampere. Efter att så skett har abonnemanget ändrats till lägenhetstariff. Vad gäller information om olika abonnemangsalternativ är det omöjligt för företaget att bevaka att varje kund har den mest gynnsamma säkringen eller tariffen.

Det kan enligt nämndens mening inte anses finnas någon generell skyldighet för ett nätägande bolag att, utan att det finns något särskilt avtal mellan parterna om detta, se till att varje kund alltid har den för honom eller henne mest fördelaktiga abonnemangstypen. Det får i stället anses åvila den enskilde abonnenten att själv bevaka detta. Med hänsyn till detta kan nämnden inte finna att företaget på grund av försummelse eller någon annan omständighet skulle vara skadeståndsskyldigt mot Karin. Hennes yrkande kan därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden