Sen elräkning

16 månader efter det att avtalet med Görans gamla leverantör hade gått ut fick han en räkning på närmare 11 000 kr. Han har räknat ut att kravet i och för sig motsvarar förbrukad el, men han anser det vara fel av företaget att debitera honom så långt efteråt.

Göran hade under en period ett avtal om leverans av el med en elleverantör. Han betalade löpande de räkningar han fick. När avtalet gick ut bytte han till en annan elleverantör. 16 månader efter det att avtalet med hans gamla leverantör hade gått ut fick han en räkning på närmare 11 000 kr. Han har räknat ut att kravet i och för sig motsvarar förbrukad el, men han anser det vara fel av företaget att debitera honom så långt efteråt. Enligt branschens allmänna villkor skall avläsning och debitering grundad på avlästa värden göras minst en gång om året. Detta har företaget inte gjort. Göran yrkade ersättning med 5 000 kr.

Företaget bestred kravet. Att slutfaktureringen drog ut på tiden berodde på att underlaget från nätägaren dröjde. Faktureringen gjordes så snart man fick den officiella mätarställningen. Fakturan motsvarar den el som faktiskt har förbrukats.

Nämnden konstaterar att en utgångspunkt när det gäller debitering av elkostnader är att konsumenten är skyldig att betala för el som har levererats och förbrukats, om leverantörens fordran inte har preskriberats. Preskriptionstiden för en fordran av detta slag är enligt preskriptionslagen (1981:130) tre år. Bestämmelsen i de allmänna villkoren om att debitering grundad på avlästa mätarvärden normalt skall ske minst en gång om året är inte kopplad till någon påföljd utan får främst anses ge uttryck för ett önskemål om hur debitering skall ske. Eftersom Göran faktiskt har förbrukat den el som han debiterats för och bolagets fordran inte är äldre än tre år och därmed inte preskriberad, kan hans yrkande om kompensation inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden