Självrisk vid skada enligt ellagen

När överspänning orsakade skador på Svens hus tog elnätsföretaget på sig ansvaret för skadorna, men hävdade att Sven skulle stå för självrisken på 3 500 kr. Sven ansåg att elleverantören, som orsakat skadorna, måste svara för dessa fullt ut. ARN gav elleverantören rätt.

I mars 2002 försvann elen på en fas i elförsörjningen i Svens hus. När elen kopplades in igen blev det en överspänning som ledde till att värmepannan, tvättmaskinen och en stereo gick sönder. Skadorna ersattes inte av hans försäkringsbolag. Elnätsföretaget tog på sig ansvaret för skadorna, men hävdar att han skall stå för en självrisk på 3 500 kr. Han anser att elnätsföretaget, som orsakat skadorna, måste svara för dessa fullt ut.

Sven yrkade att elnätsföretaget skulle åläggas att ersätta honom med ytterligare 3 500 kr, motsvarande den avdragna självrisken.

Elnätsföretaget bestred kravet. Bolaget har värderat uppkomna skador till 5 000 kr. Sven har inte kommit in med några värderingsintyg eller annan utredning som visar att skadorna skulle uppskattas till ett högre belopp än detta. Enligt ellagen skall ett belopp om 3 500 kr dras av när ersättning för sakskada bestäms. Sven har därför ersatts med 1 500 kr.

I ärendet är det ostridigt att elnätsföretaget i och för sig är skadeståndsskyldig mot Sven. Elnätsföretaget har värderat skadorna till 5 000 kr och har, efter att ha avräknat ett belopp om 3 500 kr, ersatt Sven med 1 500 kr.

Av 10 kap. 6 § andra stycket ellagen framgår att ett belopp om 3 500 kr skall avräknas när ersättningen bestäms, vilket elleverantören har gjort. Sven har därför inte rätt till ytterligare ersättning från bolaget. Hans yrkande avslås.

Till söksidan för avgöranden