Bundna lån- skyldighet att säga upp avtal i tid

Pirko tog ett bostadslån med en 2-årig bindningstid som banken efter två år förnyade med samma villkor. Pirko menade att hon inte fått information om att det var dags att lägga om lånet men banken höll inte med. Pirko vände sig till ARN och krävde att banken skulle ersätta henne för ränteskillnadsersättningen på 30 000 kronor som hon betalat då hon tvingats lösa lånet. ARN konstaterade att även om banken inte skickat ut information om omläggningen av lånen eller om informationen inte nått Pirko, var det ändå hennes skyldighet att säga upp avtalet i tid eller lägga om lånet med andra villkor. ARN avslog Pirkos yrkande. (Änr 2011-6613)