Ordlista

I den här listan har vi samlat exempel på ord och uttryck som kan uppfattas som svåra eller som betyder något särskilt juridiskt. Dessa ord och uttryck kan ibland finnas i dokument och texter från myndigheter och domstolar eller från personer och företag som har ett ärende här hos ARN. De förklaringar vi ger är skriva utifrån hur orden och uttrycken ofta används, men förklaringarna är framför allt skrivna utifrån hur orden ibland används hos oss. Om du inte hittar ett visst ord eller uttryck som du undrar över är du välkommen att höra av dig till oss.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 


Accept

Ett godkännande av ett anbud (se Anbud).


Anbud

Erbjudande om att ingå ett avtal, till exempel en offert. Det kan också vara att en konsument säger att den vill köpa en vara till ett bestämt pris.


Anföra/anfört

Att säga/ha sagt.


Anmodan

En uppmaning, exempelvis att inkomma med någon handling.


Anstånd

Anstånd innebär att en får ytterligare tid på sig till exempel för att yttra sig, kommentera något eller lämna in en handling.


Avhjälpa

Att åtgärda ett fel i en vara eller en tjänst, till exempel att laga något som är trasigt.


Avslå

Att ett krav inte godtas, dvs. ett nej till kravet. Om ARN avslår ett krav betyder det att konsumenten inte har fått rätt.


Avskriva

ARN har avslutat ärendet för att parterna har kommit överens eller för att konsumenten har tagit tillbaka anmälan. ARN har inte tagit ställning till kravet.


Avtal

Ett köp av en vara, tjänst eller en resa innebär att säljaren och köparen har ett avtal med varandra. Ett avtal kan vara muntligt eller skriftligt.


Avvisa

Om ett ärende avvisats hos ARN betyder det att vi inte prövar tvisten på grund av att vi inte får avgöra den. I Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden står det vad ARN ska och får göra.


Besitta/ha i besittning

Att en part har någonting hos sig. Till exempel en bil eller annan egendom.


Bestrida

Att protestera mot/motsätta sig/inte hålla med om det som sägs eller skrivs till exempel ett krav som du anser är oriktigt. Om ett företag bestrider ett krav från en konsument betyder det att företaget inte går med på kravet.


Betalningsföreläggande

Process då Kronofogdemyndigheten kräver att en person som har en skuld betalar skulden.


Bevisbörda

Den som har bevisbördan för ett påstående (exempelvis att en vara är felaktig) ska bevisa att det stämmer.


Bevisning

Underlag från en part till stöd för ett påstående eller en omständighet. Det kan till exempel vara ett kvitto eller en faktura från en verkstad till stöd för att du haft en kostnad. Det kan också vara en bild på felet för att visa hur det ser ut. Det kan också vara ett mejl som visar att du som företagare informerade om bristen före köpet.


Bifalla

Att ett krav godtas, dvs. ett ja till kravet. Om ARN bifaller ett krav betyder det att konsumenten har fått rätt.


Borgenär

Den som äger en skuld, alltså den som har rätt att ta betalt av någon annan (en gäldenär) (se Gäldenär).


Erforderligt

Nödvändigt, behövligt eller tillräckligt.


Erlägga

Att betala.


Fordran

Krav på betalning. Om någon är skyldig dig pengar har du en fordran på den personen.


Fullmakt

Innebär en rätt att företräda någon annan, dvs. att istället för den personen ta emot och skicka mejl, brev och annat och att ta emot beslutet och ha rätt att klaga på det. Det kan också vara ett dokument som visar att någon är ombud för någon annan.

Fullmaktsmall


Föreläggande

Ett krav om att du ska göra något, till exempel ett meddelande från ARN om att du ska svara på/kommentera ett ärende.


Förlikning

En överenskommelse mellan parterna som löser tvisten. Parterna kommer överens om hur tvisten ska lösas istället för att ARN avgör tvisten. Om parterna förlikas avslutas ärendet hos ARN (se Avskriva).


Förpliktelse

En skyldighet att göra någonting, till exempel att betala ett visst belopp till någon annan. En sådan skyldighet kan beslutas i en dom, i en lag eller i ett avtal.


God tro

Man gör något i god tro om man varken är medveten om eller borde inse ett visst förhållande.


Grunder

Skälen för ett krav (dvs. varför har någon rätt till det som du den begär) eller varför företaget inte går med på kravet. Om någon ska ange grunden för ett krav innebär det att den ska förklara varför den tycker att ARN ska besluta på ett visst sätt. Ett exempel är när någon kräver ett visst belopp och som grund anger att hen levererat en vara men att köparen inte har betalat.


Gäldenär

Den som har en skuld till någon annan (en borgenär) (se Borgenär).


Handhavandefel

Fel som beror på vanvård eller onormal användning, till exempel att en köpare inte har skött om en sak som den ska eller att köparen har använt den mycket mer än vad som är vanligt.


Handling

Varje framställning i skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel till exempel ett brev, ett mejl, en bild eller ett kvitto.


Hemvist

Den plats där en person bor eller regelbundet uppehåller sig. Hemvist är för en fysisk person normalt den ort där personen är folkbokförd. Hemvist för ett företaget är normalt den ort där styrelsen har sitt säte (sin adress).


Häva, hävning

Hävs köpet ska köparen lämna tillbaka varan mot att företaget ska betala tillbaka köpesumman dvs. det hen betalade för varan.


Ideell skada

Är en typ av skada som inte går att uppskatta direkt i pengar. Ofta en sammanfattande benämning för sveda och värk eller lyte och men samt särskilda olägenheter till följd av skada.


Lyte och men

Varaktigt lidande för den som utsatts för personskada till exempel ärr, begräsning av rörelseförmåga och synskada.


Jämte ränta

Med/plus ränta.


Konkurs

Den som försätts i konkurs får inte själv bestämma över sin egendom utan den tillhör konkursboet. Konkursboet sköts av en konkursförvaltare som har utsetts av tingsrätten.

ARN prövar normalt inte ärenden där företag gått i konkurs eftersom det oftast betyder att pengarna inte räcker till betalning av krav som konsumenten har. Däremot prövar vi ärenden där konsumenten vill bli fri från ett krav som det företag som har försatts i konkurs har riktat mot konsumenten.


Kreditera

Tillgodoräkna. Om du fått en faktura att betala, men den sedan krediteras med ett visst belopp så betyder det att du inte behöver betala det beloppet.


Kvittning

Ett krav avräknas på ett motkrav, som medför att de båda kraven upphör att gälla till den del de täcker varandra.


Köpeskilling, köpesumma

Det pris som köparen har betalat eller ska betala för en vara eller tjänst.


Makulera

Att göra något ogiltigt eller att avbryta något. Till exempel om en faktura makuleras innebär det att den görs ogiltig och därför inte längre gäller.


Medge

Att gå med på ett krav, till exempel att betala en viss summa pengar.


Nyttjanderätt

Rätt för en person att använda egendom som tillhör någon annan.


Offentlig handling

Det som skickas in till ARN blir nästan alltid offentligt. Det innebär att allmänheten kan ta del av uppgifterna. Enda undantaget från detta är om det finns en lagbestämmelse om sekretess som gäller för uppgifterna.


Offentlighetsprincipen

Allmänheten och massmedia har insyn i statlig och kommunal verksamhet. För ARN:s del medför det att vem som helst får läsa myndighetens allmänna handlingar, exempelvis de beslut som fattats i våra ärenden eller anmälningar som parterna skickar in. Enda undantaget från detta är om det finns en lagbestämmelse om sekretess som gäller för uppgifterna.


Ombud

En person som har rätt att företräda någon annan, dvs. göra något för någon annans räkning (se även Fullmakt).


Omprövning

ARN:s beslut kan inte överklagas (till exempel som att en dom från en tingsrätt kan överklagas till en hovrätt). Besluten kan däremot omprövas, dvs. att ARN tittar på ärendet igen. En förutsättning för att ARN ska ompröva ett beslut är att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag som ARN har begått.


Ostridigt

Något som parterna är överens om.


Part

Hos ARN är konsumenten som gjort anmälan och företaget som kravet riktar sig mot parter.


Praxis

Hur ärenden av ett visst slag vanligtvis har avgjorts. Praxis utvecklas på de områden där lagtext och förarbeten inte ger något entydigt svar, utan lämnar utrymme för tolkning.


Preskription

Att rätten att kräva något upphör när en bestämd tid har gått, om en inte har framfört kravet innan tiden har gått ut. Till exempel är den allmänna preskriptionstiden enligt svensk lag tio år, men ett företags rätt att kräva betalning av en konsument preskriberas normalt efter tre år, om inte kravet har ställts till konsumenten inom den tiden.


Presumtion

Ett antagande som gäller så länge inget annat bevisats. Till exempel om en konsument har köpt en vara och ett fel visar sig inom 6 mån presumeras (antas) det att felet fanns vid tidpunkten för köpet. Presumtionen kan brytas till exempel genom att företaget bevisar motsatsen.


Prisavdrag

En köpare kan begära ett avdrag på priset för ett fel i en vara eller tjänst. Prisavdraget ska motsvara felets värde.


Reklamera

Att klaga på ett fel, till exempel på ett fel i en köpt vara.


Sekretess

Förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som sekretess gäller för uppgifter. Tänk på att inte skicka in mer uppgifter än nödvändigt till en myndighet eftersom utgångspunkten är att handlingar som skickas in till myndigheter blir offentliga.


Skriftligt

Om ARN ber dig skicka in en komplettering eller ett svar skriftligt går det bra att ladda upp svaret genom att logga in på vår webbplats eller skicka det med mejl eller brev. Alla alternativ går lika bra men de elektroniska varianterna brukar gå lite snabbare.


Skälig

Rimlig.


Sveda och värk

Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur.


Tvist

När parterna inte är överens om något.


Tvistig fordran

Den som vill ha betalt (borgenären) och den som ska betala (gäldenären) är oeniga om någonting som har med skulden att göra. Oenigheten kan handla till exempel om skuldens storlek.


Undanröja

Att ta bort. Om ARN undanröjer ett beslut betyder det att tidigare beslut tas bort dvs. inte gäller längre.


Utsaga

En berättelse eller beskrivning av vad som har hänt.


Vitsorda

Att godta att ett visst förhållande eller en omständighet är riktig eller att inte ifrågasätta storleken på ett begärt belopp, till exempel hur mycket det kostar att reparera en vara.


Vittne

En person som har sett eller hört något. En part kan vilja åberopa detta som bevis (se Åberopa). ARN kan inte hålla förhör med vittnen, eftersom handläggningen bara är skriftlig.


Vittnesattest, vittnesintyg

En skriftlig berättelse från ett vittne om det förhållande som du vill bevisa.


Yrka

Att kräva något, till exempel betalning av ett belopp.


Åberopa

Att hänvisa till som stöd för sitt krav, till exempel att påstå att någonting gått till på ett visst sätt eller är på ett visst sätt eller att skicka in bevisning som en vill att nämnden ska ta ställning till.

 

 

Uppdaterad: