5.3. Försäkrat intresse

Konsumenten begärde ersättning för bil som totalförstörts i samband med stöld. Försäkringsbolaget betalade inte ut någon ersättning eftersom man ansåg att konsumenten inte hade något försäkrat intresse i bilen.

Av försäkringsvillkoren följde att försäkringen endast gällde om försäkringstagaren var bilens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Detta innebar att försäkringstagaren kunde bli utan ersättning om hen var registrerad som ägare och hade tecknat försäkring för bilen trots att försäkringstagaren inte ägde den eller huvudsakligen brukade den.

Det är konsumenten som i egenskap av försäkringstagare har bevisbördan för att hen äger och är huvudsaklig brukare av fordonet. Det ankommer på hen att styrka att så är fallet. Full bevisning krävs.

Nämnden ansåg inte att konsumenten på föreliggande underlag och mot de invändningar som försäkringsbolaget fört fram hade fullgjort sin bevisbörda och styrkt att hen ägde fordonet och var dess huvudsaklige brukare i den mening som avses i försäkringsvillkoren. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2021-05878