5.2.1. Parterna inte överens om storleken på ersättningen

Konsumenten begärde ersättning ur sin hemförsäkring för en skadad möbel.

Det var ostridigt att det förelåg ett försäkringsfall, det vill säga en händelse som omfattades av försäkringsvillkoren. Bolaget hade godtagit att lösa in den skadade möbeln och ersätta den med visst belopp. Tvisten rörde om konsumenten hade rätt att få högre ersättning för skadan.  

Vid tvist om försäkringsersättningens storlek är det försäkringstagaren som ska styrka att rätt till högre ersättning än den som försäkringsbolaget har godtagit att betala. Till stöd för sitt krav hade konsumenten gett in skärmbilder av liknande möbler med tillhörande prisuppgifter. Mot detta hade försäkringsbolaget hänvisat till ett värderingsintyg från en av Stockholms handelskammare förordnad värderingsman. Nämnden ansåg inte att konsumenten hade styrkt att den skadade möbeln hade ett högre värde än vad försäkringsbolaget medgett. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2021-00847