Remissvar

Varje år svarar nämnden på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger nämnden sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Allmänna reklamationsnämnden om de genomförs. Här hittar du ett urval av nämndens remissvar.

Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv

Remissvar 2022-10-28


Privatkopieringsersättningen i framtiden

Remissvar 2022-09-14


Rätt till betalkonto i fler banker

Remissvar 2022-06-01


En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Remissvar 2022-05-25


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Remissvar 2022-05-18


Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Remissvar 2022-05-09


Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Remissvar 2022-05-09


Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen

Remissvar 2022-05-03

Bilaga 1

Bilaga 2


Betaltjänster – några förtydliganden

Remissvar 2022-02-14


En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Remissvar 2022-02-14


Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Remissvar 2021-12-02


Europeiska kommissionens förslag till direktiv omkonsumentkrediter

Remissvar 2021-09-27


Ändringar i radio- och tv-lagen

Remissvar 2021-05-17


Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Remissvar 2021-04-30


En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51)

Remissvar 2020-12-02


Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469)

Remissvar 2020-09-18, Bilaga till remissvar

Uppdaterad: