5.4. Uppsagd försäkring på grund av obetald premie

Konsumenten begärde skadestånd för trafikförsäkringsavgift som påförts efter att hens bilförsäkring sagts upp av försäkringsbolaget på grund av obetald premie.

Det framkom av ärendet att försäkringsbolaget hade skickat ett meddelande till konsumentens folkbokföringsadress med uppmaning att betala försäkringspremien senast 14 dagar senare och att försäkringen annars skulle upphöra den dagen. Konsumenten hade inte gjort sannolikt att meddelandet om uppsägningen inte kommit fram på grund av omständigheter som hen inte kunnat råda över. Det stod klart att konsumenten inte betalade premien i tid, men sedan återkom med betalning och ny anmälan om autogiro flera veckor senare.

Konsumenten hade bevisbördan för sina krav. Nämnden kunde inte utifrån handlingarna se att försäkringsbolaget hade begått något fel eller agerat försumligt på något sätt som skulle motivera konsumentens rätt till skadestånd. Konsumenten hade alltså inte bevisat att försäkringsbolaget hade orsakat kostnader som medfört skadeståndsskyldighet för försäkringsbolaget. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-00535