ARN:s värdegrund

All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag.

  • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket
  • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna
  • Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas
  • Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet
  • Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och tillgänglighet.

Den statliga värdegrunden reflekteras i ARN:s egen värdegrund som tagits fram tillsammans med medarbetarna.

ARN:s värdegrund

ARN är en öppen och modern myndighet. Verksamheten kännetecknas av kvalitet, enhetlighet och effektiv handläggning. Vi medarbetare är engagerade och deltar aktivt i utformningen av verksamhetens mål och i utvecklingsarbetet. Vi är tydliga i vår kommunikation och vi utför vårt arbete så att förtroendet för ARN stärks. Vi bemöter alla vänligt och med respekt. Det är högt i tak och god stämning på ARN. Vi samarbetar med varandra över yrkesroller och enheter. Vi reder ut missförstånd och löser konflikter snarast möjligt. Det är lätt att kombinera arbetsliv och privatliv.

Värdegrunden är vägledande för hur vi agerar och förhåller oss till alla vi möter i vårt dagliga arbete.

Uppdaterad: