6.1.2. Kompensation med standardbelopp då flygning ställts in eller försenats kraftigt. Flygbolags invändning om tekniskt fel.

Flygningen försenades och passageraren kom därför fram 8 timmar försenad till sin slutdestination. Passageraren begärde kompensation med standardbelopp enligt EU:s flygpassagerarförordning. Flygbolaget uppgav att förseningen berodde på att flygplanet hade drabbats av ett tekniskt fel, som hade upptäckts strax före avgång.

Nämnden konstaterade att flygpassagerare kan ha rätt till ekonomisk kompensation med standardbelopp som framgår av förordningen om en flygning flygningen ställs in. Motsvarande gäller om passageraren kommer fram till slutdestinationen tre timmar eller mer efter den i förväg bestämda ankomsttiden på grund av en försenad flygning. Rätten till kompensationen faller bort om flygbolaget kan bevisa att den inställda eller försenade flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Ett flygbolag kan som huvudregel inte undgå att betala kompensation när en flygning ställs in eller försenas på grund av ett tekniskt fel på ett flygplan. För att flygbolaget inte ska behöva betala kompensation måste det bevisa att problemet har uppkommit till följd av händelser som, till sin art eller ursprung, faller utanför bolagets normala verksamhet och ligger utanför dess faktiska kontroll. Exempel på detta är att tillverkaren av de flygplan som ingår i det berörda flygbolagets flotta eller en behörig myndighet meddelar att flygplanen, som redan är i drift, har ett dolt fabrikationsfel som påverkar flygsäkerheten.

Nämnden ansåg inte att flygbolaget hade bevisat att det var fråga om ett sådant tekniskt fel. Flygbolaget rekommenderades därför att betala standardiserad kompensation enligt förordningen till passageraren.

Till söksidan för avgöranden